Hur jag arbetar vid psykoterapi

Relationell- och affektfokuserad psykoterapi är en modern terapiform och har psykodynamisk-, anknytnings- och affektteori som bas, med inslag av kognitiva metoder samt har stöd av neurovetenskap och forskning.

 

Inom affektfokuserad psykoterapi är klientens emotionella problem i fokus. Man arbetar med klientens emotionella undvikanden som upprätthåller symtomen, samt exponering inom en trygg allians med mål ökad känslomässig medvetenhet och hantering av emotionerna i olika situationer och relationer.

 

Inom relationell psykoterapi har man den teoretiska utgångspunkten att affekterna är det primära motivationssystemet och att inre arbetsmodeller formas av det tidiga samspelet mellan barnet och den vuxne, som sedan kommer att styra framtida interpersonella relationer. I den terapeutiska processen arbetar man med det implicita och explicita samspelet, och strukturell psykologisk förändring som följd av nya relationella erfarenheter.

 

Inom KBT, som är ett paraplybegrepp för flera olika terapier, betonar jag den “Beckianska modellen”. Det gemensamma för olika inriktningar inom KBT är hypotesen om att problematiken vidmakthålls av tankar, känslor och beteenden. Mål är att klienten bryter de mönster som vidmakthåller problemen, samt får en mer realistisk syn på sig själv och omvärlden.

 

EMDR/eye movement desensitization and reprocessing, är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, med mål att minska på aktuella besvär efter tidigare upplevelser. Det kan vara tidigare upplevelser som handlar om trauman som t ex olyckshändelser, övergrepp eller katastrofer. EMDR kan även användas i syfte att hantera ångest och panikkänslor eller annat där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Syfte med metoden är att aktivera förmågan till att hantera det som påverkar oss i dag utifrån traumat. En EMDR session tar mellan 60 till 90 minuter.

 

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Mindfulnessträning är ett komplement till annan behandling. Träningen hjälper oss att bli mer alerta och fokuserade på vad som sker i nuet, vilket ökar förmågan att uppleva och se verkligheten som den är, och de val som vi har. Mindfulnessträningen kan göras enskilt eller i grupp, och i kombination med daglig träning hemma i form av mindfulnessmeditationer enligt ett program och andra övningar.

 

Konsultation

Under ett fåtal samtal fokusera kring ett specifikt problem eller fråga, med syfte att öka medvetenhet och insikt till nya eller alternativa vägar framöver.

 

Krisbearbetning

Vi utsätts alla i olika grad för svåra händelser och kriser som t ex, att förlora en närstående, förlora sitt arbete, uppleva en separation eller vara med i en olycka. En kris behöver bearbetas så att den inte hämmar dig negativt, med fokus på personlig utveckling och nya insikter.

 

Krishantering

Arbetsgivare är välkommen att höra av sig om ni behöver hjälp med kris- eller konflikthantering på arbetsplatsen, enskild eller grupp.

 

Parsamtal

Samtal med fokus på ökad förståelse och mål förändring när båda parter upplever svårigheter i relationen. Svårigheter utforskas och lösningar formuleras och arbetas med. Samtalen kräver dubbel tid, dvs 90 minuter.

 

Hur jag arbetar vid handledning

Grupphandledning är den vanligaste formen i psykosocialt arbete, och har som mål att bidra med både individuell samt professionell utveckling. Kan delas in i tre områden; stödjande funktion, professionell utveckling samt kvalitetssäkring av verksamheten.

Handledaren leder gruppen samtidigt som tillgodoser den enskildes behov, och den handledde ansvarar för att vara delaktig. Jag erbjuder även individuell chefshandledning eller för anställd inom sin yrkesroll.

 

Föreläsning

Ni är välkomna att höra av er utifrån en specifik önskan av föresläsning.

Bokningsinformation

 

Betalning

Betalning sker via faktura, med 30 dagars förfallodatum. Vid utebliven betalning debiteras avgift enligt räntelagen. Företaget innehar F-skattsedel.

 

Avbokning

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan inbokat besök kommer full fakturering ske. Detta gäller oavsett vilken anledning Du har till återbudet.